jumpToMain

Datenschutz

Startpagina Gegevensbescherming

Naam en contactadres van de verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de dcgr

Bedrijf: Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Adres:  Weststraße 40, 06126 Halle (Saale), Duitsland.
Telefoon: +49 (0)345 131 84 100
E-mail: info@gollmann.com

Functionaris voor gegevensbescherming
Naam: Andreas Schubert
Adres:  Weststraße 40, 06126 Halle (Saale), Duitsland.
E-mail: datenschutz@gollmann.com

 

BEVEILIGING EN BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te bewaren en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en passen wij de meest recente veiligheidsnormen toe om een maximale bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

 

Definities

De wetgever eist dat persoonsgegevens op rechtmatige wijze, te goeder trouw en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt ("rechtmatigheid, verwerking te goeder trouw, transparantie"). Daartoe informeren wij u over de afzonderlijke juridische definities die ook in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt:

 

1. persoonsgegevens

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

(2) Verwerking

"verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

3. beperking van de verwerking

"Beperking van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

4. profilering

"profilering": elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat van deze persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen

 

5. pseudonimisering

"Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld.

 

6. bestandssysteem

"Bestandssysteem": elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling op gecentraliseerde, gedecentraliseerde of functionele dan wel geografische basis wordt bijgehouden.

 

7. controller

"voor de verwerking verantwoordelijke": een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld door de wetgeving van de Unie of van de Lid-Staat, kan in de wetgeving van de Unie of van de Lid-Staat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of kunnen de specifieke criteria voor de aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke worden vastgesteld.

 

(8) Processor

"Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

 

(9) Ontvanger

"Ontvanger": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd en de verwerking van die gegevens door die instanties geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

 

(10) Derden

"derde": een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

 

11. toestemming

Onder "toestemming" van de betrokkene wordt verstaan elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

 

 

RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien er een rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) tot en met f), DSGVO, kan de rechtsgrondslag voor de verwerking met name zijn:

 

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden getroffen;

c. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

d. de verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;

e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

f. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

(1) Hierna geven wij informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn b.v. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

 

(2) Indien u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer noodzakelijk is, of de verwerking wordt beperkt indien er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren.

 

Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO):

 

- IP-adres

- Datum en tijdstip van het verzoek

- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

- Toegangsstatus/HTTP-statuscode

- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

- Website waar het verzoek vandaan kwam

- browser

- Besturingssysteem en zijn interface

- Taal en versie van de browsersoftware.

 

Gebruik van cookies

(1) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij worden gebruikt om de website in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

 

- Voorbijgaande cookies (zie a.)

- Persistente cookies (zie b.).

 

a. Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

 

b. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

 

c. U kunt uw browserinstellingen aan uw voorkeuren aanpassen en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Zogenaamde "third party cookies" zijn cookies die door een derde partij zijn geplaatst, en dus niet door de website die u op dat moment bezoekt. Wij wijzen u erop dat u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

d. Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken indien u een account bij ons heeft. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

 

e. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser verzameld, maar door uw Flash-plug-in. Bovendien gebruiken wij HTML5-opslagobjecten die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, onafhankelijk van de browser die u gebruikt, en hebben geen automatische vervaldatum. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in te stellen op de privémodus. Wij raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

 

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe moet u meestal verdere persoonsgegevens verstrekken die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarvoor de voornoemde beginselen inzake gegevensverwerking gelden.

 

(2) In sommige gevallen doen wij een beroep op externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

 

(3) Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven indien wij samen met partners acties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U krijgt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

 

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod op de hoogte brengen van de gevolgen hiervan.

 

Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de verklaring van toestemming genoemd.

 

(2) Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

 

(3) Alleen uw e-mailadres is nodig voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO.

 

(4) U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt de herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbriefmail, door een e-mail te sturen naar info@gollmann.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum zijn vermeld.

 

(5) Wij willen erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het verzenden van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in § 3 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. De gegevens worden alleen pseudoniem verzameld, d.w.z. dat de ID's niet aan uw andere persoonsgegevens worden gekoppeld, een directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracering door te klikken op de aparte link die in elke e-mail is opgenomen of door ons op de hoogte te stellen via een ander contactkanaal. De informatie wordt bewaard zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Na de afmelding slaan wij de gegevens louter statistisch en anoniem op.

 

KINDEREN

Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

(1) Intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een gegeven toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

 

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om het herroepingsrecht uit te oefenen.

 

(2) Recht op bevestiging

U hebt het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te verlangen of wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde om bevestiging vragen via de bovenstaande contactgegevens.

 

(3) Recht van toegang

Indien persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde om informatie over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie verzoeken:

 

a. de doeleinden van de verwerking;

b. de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d. indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;

e. het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of om de verwerking ervan door de voor de verwerking verantwoordelijke te laten beperken, dan wel een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;

f. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

 

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 GDPR in verband met de doorgifte. Wij zullen een kopie verstrekken van de persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die u van de persoon vraagt. Indien u het verzoek langs elektronische weg indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, tenzij anders aangegeven. Het in lid 3 bedoelde recht om een afschrift te ontvangen laat de rechten en vrijheden van andere personen onverlet.

 

(4) Recht op correctie

U hebt het recht ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

 

(5) Recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten").

U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te wissen en wij zijn verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 

a. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

b. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

c. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.

d. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

f. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de GDPR.

 

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, met inachtneming van de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene heeft verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

 

Het recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten") bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is:

 

- voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

- om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

- om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de GDPR;

- voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, wanneer het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou maken of ernstig zou schaden; of

- voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims.

 

(6) Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

a. de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,

b. de verwerking onwettig is en de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

c. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of

d. de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 

Wanneer de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, worden deze persoonsgegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

 

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

(7) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke over te dragen, mits:

 

a. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO; en

b. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

 

Wanneer u het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1 uitoefent, hebt u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden overgedragen, voor zover dat technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten"). Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 

(8) Recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

 

Onverminderd Richtlijn 2002/58/EG kunt u in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uw recht van verzet uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

U kunt het recht van bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking.

 

(9) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering.

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - is gebaseerd en dat voor u rechtsgevolgen heeft of voor u soortgelijke significante gevolgen heeft. Dit is niet van toepassing indien het besluit:

 

a. noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke,

b. is toegestaan op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene; of

c. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt redelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden alsmede de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een betrokkene van de kant van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

 

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de voor de verwerking verantwoordelijke.

 

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Tevens hebben zij het recht om, onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van arbeid of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

 

(11) Recht op een doeltreffende voorziening in rechte.

Onverminderd de administratieve en niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden, waaronder het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de GDPR, heeft de betrokkene het recht een beroep in rechte in te stellen, indien hij van mening is dat zijn rechten uit hoofde van deze verordening geschonden zijn als gevolg van een verwerking van zijn persoonsgegevens die niet in overeenstemming is met deze verordening.

 

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

 

(2) Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen door Google van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in een verkorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

 

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 

(6) Informatie over de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

Overzicht privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,

en Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantenaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

 

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

 

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245;

 

GEBRUIK VAN PLUG-INS VOOR SOCIALE MEDIA

(1) Wij gebruiken momenteel de volgende social media plug-ins: Facebook, Xing en LinkedIn. Wij gebruiken de zogenaamde twee-klik oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U kunt de leverancier van de plug-in identificeren door het vakje te markeren met zijn beginletter of logo. Wij geven u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u het gemarkeerde vakje aanklikt en daardoor activeert, ontvangt de plug-in provider de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. In het geval van Facebook en Xing wordt, volgens de respectieve aanbieders in Duitsland, het IP-adres onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de activering van de plug-in worden uw persoonsgegevens aan de desbetreffende plug-inprovider doorgegeven en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in de gegevens met name via cookies verzamelt, raden wij u aan alle cookies via de veiligheidsinstellingen van uw browser te wissen voordat u het vakje grijs maakt.

 

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen informatie over de verwijdering van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

 

(3) De plug-in provider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor de weergave van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats onafhankelijk van het feit of u een account hebt bij de aanbieder van de plug-in en daar bent ingelogd. Indien u bent ingelogd bij de plug-in provider, worden de door ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw account bij de plug-in provider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld een link naar de pagina plaatst, slaat de aanbieder van de plug-in deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. Wij raden u aan regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat uw profiel bij de aanbieder van de plug-in wordt toegewezen.

 

(5) Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de hieronder verstrekte gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

 

(6) Adressen van de respectieve plug-in providers en URL met hun kennisgevingen van gegevensbescherming:

 

a. Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over de verzameling van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

b. Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

c. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

 

d. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

INTEGRATIE VAN YOUTUBE PLUGINS

Deze website bevat ten minste één plugin van YouTube, dat eigendom is van Google Inc. en gevestigd is in San Bruno/California, VS. Zodra u pagina's van onze website bezoekt die zijn voorzien van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke specifieke pagina van onze website u hebt bezocht. Als u bovendien bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt deze mogelijkheid van associatie teniet doen als u zich van tevoren bij uw account afmeldt. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door YouTube, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

INTEGRATIE VAN GOOGLE MAPS

(1) Wij maken gebruik van de Google Maps-dienst op deze website. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

 

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien zullen de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden toegezonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of haar website naar behoefte in te richten. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

 

(3) Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de plug-in provider, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de provider. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

GEBRUIK VAN GOOGLE reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een vermelding door een natuurlijke persoon is gedaan dan wel door een machine of geautomatiseerde verwerking is misbruikt. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele intentie van acties op het internet en het voorkomen van misbruik en spam.

 

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

 

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

 

GEBRUIK VAN GOOGLE WEB FONTS

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

 

Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hiermee wordt Google geïnformeerd dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

 

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

 

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 

 

SSL-VERSLEUTELING

Deze site maakt gebruik van SSL-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

 

CONTRACTVERWERKERS

Wij maken gebruik van externe dienstverleners (orderverwerkers), bijv. voor de verzending van goederen, nieuwsbrieven. Met de dienstverlener is een afzonderlijke overeenkomst voor de verwerking van bestelgegevens gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.